Krok do
Aktywności

Projekt „Krok do aktywności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2

Okres realizacji projektu:

01.09.2016 – 30.11.2017

Obszar realizacji projektu

woj. lubuskie

Wartość projektu:

1 954 491,67 zł

w tym wkład Funduszy Europejskich 

1 852 851,67 zł.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 132 osób młodych (w tym 80 kobiet i 52 mężczyzn) w wieku 15-29 lat (w tym niepełnosprawnych 100 %), bez pracy, które nie uczestniczą w  kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – z wyłączeniem osób określonych jako grupa docelowa w Poddziałaniu 1.3.1), w 100 % biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, z terenu woj. lubuskiego w okresie 01.09.2016 – 30.11.2017 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb osób młodych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez

Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego UP

Wzrost samooceny i rozwój umiejętności społecznych

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy

Stworzenie uczestnikom możliwości do uzyskania doświadczenia zawodowego

Objęcie Uczestników Projektu wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

Wsparcie mobilności geograficznej Uczestników Projektu

Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią 132 osoby (w tym 80 kobiet i 52 mężczyzn). Po min. 50 % grupę docelową będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 15-24 lata. Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020 z wyłączeniem osób określonych jako grupa docelowa dla trybu konkursowego w Działaniu 1.3/ Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych, zamieszkujących woj. lubuskie.

PROPONOWANE WSPARCIE:

I

IDENTYFIKACJA POTRZEB WRAZ Z PORADNICTWEM ZAWODOWYM

II

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

III

PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

IV

WSPACIE ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

V

WSPARCIE SZKOLENIOWE

VI

STAŻE/ PRAKTYKI ZAWODOWE

VII

POŚREDNICTWO PRACY

I. IDENTYFIKACJA POTRZEB WRAZ Z PORADNICTWEM ZAWODOWYM

(4 godz./osoba) – dla każdego uczestnika:

A

pogłębiona analiza potrzeb oraz opracowanie i objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich Uczestników Projektu,

B

określona analiza oddalenia od rynku pracy,

C

wybór tematyki szkoleń dla każdego Uczestnika Projektu oraz ustalenie możliwych form kształcenia w porozumieniu z przedstawicielami szkół/ ośrodków kształcenia ustawicznego,

D

analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej.

II. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

(6 godz./osoba) – dla każdego uczestnika:

A

określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron,

B

radzenie sobie ze stresem i przezwyciężenie problemów życiowych i zawodowych,

C

motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,

D

trening i kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej).

III. PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

- dla 6 uczestników

A

następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

B

przysługuje Uczestnikowi Projektu, który podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania – do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

IV. WSPARCIE ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

– dla 13 uczestników.

Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba wspierająca w niepełnosprawności – pomoc osobie niepełnosprawnej w realizacji czynności, które ta osoba by wykonywała, będąc osobą sprawną tj. towarzyszenie klientowi w kontaktach zewnętrznych związanych z przemieszczaniem się, pomoc w zwykłych czynnościach zawodowych takich jak: samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, nawiązywanie nowych relacji społecznych, korzystanie z oferty kulturalnej, rekreacyjnej itp. 

V. WSPARCIE SZKOLENIOWE
(średnio 100 godz./osoba)

– dla każdego uczestnika. Możliwość skorzystania z następujących szkoleń:

  • Pracownik kancelaryjny,
  • Spawacz MIG, TIG lub MAG,
  • Pracownik Call Center.

Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

W ramach szkoleń Uczestnicy Projektu otrzymają: materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. 

VI. STAŻE/ PRAKTYKI ZAWODOWE
(3 miesiące x 5 dni
w tygodniu)

– dla 106 uczestników, którzy posiadają staż pracy nie dłuższy niż 1 rok.

Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

VII. POŚREDNICTWO PRACY
(12 godz./osoba)

dla każdego uczestnika:

A

pozyskiwanie ofert pracy w zakresie wyboru zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami,

B

przedstawienie min. 3 ofert pracy każdemu uczestnikowi,

C

pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy,

D

analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy.

PLANOWANE EFEKTY:

Udzielenie wsparcia doradczego dla 132 osób, objęcie szkoleniami zawodowymi 132 osób i stażami/praktykami zawodowymi 106 osób, objęcie pośrednictwem pracy 132 osób – co zapewni wskaźnik efektywności zatrudnieniowego na poziomie 43% - w tym dla osób niepełnosprawnych 17%, o niskich kwalifikacjach 36%; możliwość uzyskania wsparcia w zakresie mobilności geograficznej i opieki asystenta osoby niepełnosprawnej.

REALIZATORZY:

Projekt „Krok do aktywności” realizowany przez Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara w partnerstwie z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Sylwia Winiarek. Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Biuro projektu:

+48 510 298 825

m.domin@biuroprojektu.eu

ul. Pocztowa 3/15, IV piętro
66-400 Gorzów Wielkopolski